top of page
Search
  • Writer's pictureJacob H

צוואות בחיים וייפוי כוח מתמשכים - היבטי משפט בינלאומי

Updated: Jan 23, 2022

מאז 2017, נכנס לתוקף הסדר חדש בישראל בכל הנוגע לטיפול באנשים הזקוקים לאפוטרופוס. מדובר בשינוי המאפשר לאנשים להחליט, בעודם צלולים, מי ירצו למנות כאחראים לניהול ענייניהם האישיים והרפואיים. לפני כן, היה נדרש לפנות לבית משפט בבקשה למינוי אפוטרופוס, דבר הכרוך במאמץ רב. עם השינוי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התווספו מספר כלים משפטיים חדשים המאפשרים לתת הוראות לטיפול עתידי, לקבוע את מיופה הכוח למקרה של חו״ח אי צלילות.


להמשך קריאה:
39 views0 comments

Comments


bottom of page